Aktualności

16 maja 2018 12:04 | Aktualności

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NASZ REGION DLA NIEPODLEGŁEJ”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  oraz sympatyków walorów

kulturowo-przyrodniczych gminy Kurzętnik.

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie walorów krajobrazowo-kulturowych  poprzez  fotografię.

3. Cele konkursu:

 

- promocja regionu -gminy Kurzętnik,

- fotografia jako przekaz wartości kulturowych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości,

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 

 Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac.

 Format prac:

- odbitki kolorowe lub czarno-białe,

- rozmiar A4,

- zdjęcia należy umieścić w kopercie, dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

- prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 24 maja 2018 r.

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

 

  Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami.

  Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną publicznie wyeksponowane na wystawie podczas realizacji projektu w dniu 28 maja 2018r. oraz pokazane społeczności szkolnej i gościom Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas realizacji projektu w dniu 28 maja 2018r.

oraz wykorzystane w celu promocji regionu.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

12. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

 

                                                                  Kurzętnik, dnia......................................

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:

.................................................................................................................................................................... .............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.

 

....................................................................

czytelny podpis

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „NASZ REGION DLA NIEPODLEGŁEJ” Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

 

 

 

 

Miejscowość i data                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

…………………………                                                             ………………………………….......

Przeczytano: 230 razy. Wydrukuj|Do góry