REKRUTACJA 2020/2021

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z dnia 28 lutego 2020 r.
 w sprawie kryteriów naboru dzieci i młodzieży do przedszkola,
 szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

I. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w punkcie 1 niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się poniższe kryteria, które są określone w ustawie „Prawo oświatowe”:

 • Wielodzietność rodziny,
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

1. Określone w Uchwale Rady Gminy Kurzętnik Nr XI/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

1)      Status zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów:

 • Oboje rodzice pracują;
 • Jedno z rodziców pracuje;

2)      Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

3)      Dochód na jednego członka w rodzinie:

a) Do 100 % kwoty określonej w Uchwale Nr XI/114/19 Rady Gminy Kurzętnik
 z dnia 30. grudnia 2019 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko
 z orzeczeniem o niepełnosprawności);

b) Powyżej 100 % kwoty określonej w Uchwale Nr XI/114/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30. grudnia 2019 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko
 z orzeczeniem o niepełnosprawności);

4. Dziecko posiada obowiązkowe szczepienie ochronne.

 

II. Kryteria przyjęcia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klas pierwszych według następujących kryteriów:

1)      Kryteria wynikające z Uchwały Nr XI/114/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30. grudnia 2019 r.:

a)      Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Kurzętnik,

b)      Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły,

c)      Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców,

d)     W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

 

III. Harmonogram rekrutacji do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i pierwszych klas w roku szkolnym 2020/2021 obowiązujący w Gminie Kurzętnik:

 

I etap rekrutacji:

 1. 02.03.2020 r. - 15.03.2020 r. - Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
 2. 02.03.2020 r. – 15.03.2020 r. - Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
 3. 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r. - prace Komisji Rekrutacyjnej
 4. 03.04.2020 r. - Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 5. 06.04.2020 r. – 10.04.2020 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 6. 17.04.2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych po pierwszym etapie.

 

 

 II etap rekrutacji:

 1. 20.04.2020 r. – 24.04.2020 r. - Rekrutacja uzupełniająca
 2. 27.04.20120 r.- 04.05.2020 r. - prace Komisji Rekrutacyjnej II etapu
 3. 08.05.2020 r. -  Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
   po II etapie
 4. 11.05.2020 r. – 18.05.2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 5. 22.05.2020 r. –Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w II etapie
 6. 31.08.2020 r. - Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami:

a) Oświadczenie o wielodzietności;

b) Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka;

c) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie;

d) Oświadczenie o zatrudnieniu;

e) Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata obowiązkowego szczepienia ochronnego.

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku spoza obwodu wraz z załącznikami:
a) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie.

b) Oświadczenie o zatrudnieniu.

 

 

 

Jolanta Paplińska Dyrektor
Zespołu Szkół im.
Władysława Jagiełły w Kurzętniku

 

 

 

 

 

 

 

Kurzętnik, dnia 28 lutego 2020 r.