ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

Prowadzone są różnorodne zajęcia specjalistyczne, które uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów:
- rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem,
- rewalidacyjne surdopedagogiem,
- rewalidacyjne indywidualne tyflopedagogiem,
- o charakterze socjoterapeutycznym,
- logopedyczne,
- psychologiczne,
- pedagogiczne,
- rehabilitacja ruchowa,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Ponadto:
- zajęcia z elementami terapii behawioralnej,
- zajęcia z elementami Metody W. Sherborn, Knilla, Metody Dobrego Startu.