ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 


 

Chcąc zapewnić  uczniom niepełnosprawnym warunki do wszechstronnego rozwoju uwzględniając ich  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, mają oni możliwość  uczestniczenia w indywidualnych zajęciach specjalistycznych, tj.:

 

 zajęcia rewalidacyjne

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie rewalidacji nauczyciel może w indywidualny sposób pracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje on na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników.

Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo - terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na różnorodność zaburzeń.

W ramach zajęć rewalidacyjnych wprowadzane  są także elementy terapii behawioralnej, która polega na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian.

Zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2018/2019 prowadzą oligofrenopedadzy:

mgr Zofia Szczech, mgr Agata Kopańska, mgr Anna Spalik, mgr Monika Zapałowska, mgr Żaneta Gorczyńska, mgr Sylwia Gortatowska

 

zajęcia surdopedagogiczne

Celem tych  zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji słuchowych. Zajęcia polegają na uwrażliwianiu istniejących resztek słuchu oraz kompensacji, czyli rozwijanie i wykorzystywanie innych zmysłów dla poznawania otaczającej rzeczywistości.  Podczas zajęć wykorzystywane są różne urządzenia techniczne, ułatwiających odbiór świata dźwięków, a szczególnie mowy.

Surdopedagog: mgr Anna Sobolewska

 

zajęcia tyflopedagogiczne

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności pełniejszego poznawania świata mimo wzrokowej niepełnosprawności; naukę wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych oraz czynności życia codziennego, a także  bezpiecznego poruszania się i zabawy.

Tyflopedagog: mgr  Anna Sobolewska

 

 zajęcia logopedyczne

Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Logopeda: mgr Anna Sobolewska

 

zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

Socjoterapia (inaczej – terapia społeczna) to rodzaj terapii zajęciowej dedykowanej osobom, które ,z różnych przyczyn, nie radzą sobie w kontaktach społecznych. Uczestnictwo w zajęciach jest szansą na zyskanie umiejętności, które ułatwiają efektywne funkcjonowanie w grupie. Socjoterapia jest powszechnie stosowaną metodą wykorzystywaną w pracy z osobami, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupach społecznych.

Pedagog: mgr Anna Spalik

 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Są to zajęcia  przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Liczba uczestników tych zajęć  wynosić od 2 do 5 osób, gdyż w większej grupie pomoc staje się mało efektywna. Dotyczy to uczniów z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno motorycznej, oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej. Dzieci dyslektyczne maja trudności w pracy grupowej - nie słyszą poleceń kierowanych do grupy. Wymagają indywidualnego podejścia, naprowadzenia, powtórzenia poleceń i nie są dojrzałe do samodzielnej pracy. Łatwo rozpraszają się, onieśmielają.  Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Terapeuta pedagogiczny mgr Zofia Szczech

 

integracja sensoryczna

Teoria integracji sensorycznej zakłada, że prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne dziecka jest związane z procesem właściwego odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg różnych informacji o charakterze sensorycznym. Informacje te mogą dochodzić drogą słuchową, wzrokową, czuciową, smakową, zapachową, a także innymi kanałami zmysłowymi tj. czucie głębokie (propriocepcja) oraz zmysłem, który odbiera siłę grawitacji i ruchy naszego ciała (układ przedsionkowy).

Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej objawiają się najczęściej w postaci nadpobudliwości i nadruchliwości psychoruchowej, deficytach uwagi, słabej organizacji zachowania i działania, opóźnionego rozwoju mowy oraz słabej koordynacji ruchowej.

Dziecko, które trafia do terapii, w pierwszym etapie jest diagnozowane w zakresie odbioru, rozpoznawania i wykorzystywania wrażeń sensorycznych docierających do niego za pomocą wszystkich zmysłów, następnie prowadzona jest terapia poprzez stymulowanie poszczególnych układów zmysłowych.

Terapeuta  SI : mgr Anna Spalik

 

rehabilitacja ruchowa

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 Rehabilitant: mgr Monika Grabowska

 

doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy  mrg Monika Zapałowska

 

W szkole podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych prowadzone są również  zajęcia z elementami Metody W. Sherborn, Knilla, Metody Dobrego Startu.