"Kochamy Nasze Dzieci takimi,

jakie są i nie szczędzimy  wysiłku,

aby każdemu stworzyć warunki  do wszechstronnego rozwoju

na  miarę  indywidualnych możliwości"


W naszej szkole obejmujemy edukacją, terapią, rewalidacją, wychowaniem oraz opieką dzieci i młodzież  posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj:

- słabosłyszące,

- słabowidzące,

- z niepełnosprawnością ruchową,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- autyzmem,

- Zespołem Aspergera,

- zaburzeniami sprzężonymi, tzn. z występującymi co najmniej dwiema niepełnosprawnościami,

- zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

Każde dziecko w ramach kształcenia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ma  opracowywany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zawiera on min. zakres dostosowania programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, formy i okres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, działania wspierające rodziców ucznia. 


Jako placówka prowadząca kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych zapewniamy:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,

- integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,

- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 


Nasi nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący z uczniem niepełnosprawnym, dobierając indywidualnie metody i środki terapeutyczne pragną wspomagać wszechstronny rozwój naszych wychowanków oraz przygotować ich do codziennego życia tak, aby:

- zdobyli maksymalną niezależność i samodzielność życiową,

- byli zaradni i przygotowani do codziennego życia,

- umieli sterować własnym zachowaniem zarówno w miejscach publicznych jak i w prywatnych, wobec osób bliskich i obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach,

- mogli uczestniczyć w życiu społecznym, na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm zachowania.