PREZYDIUM RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2020/2021

 

SZAŁKOWSKI KRZYSZTOF – przewodniczący

RASZYŃSKI ADAM – zastępca przewodniczącego

ANETA DĘBSKA – sekretarz

ELGERT GIZELA – skarbnik

 

E-MAIL RADY RODZICÓW –radarodzicow.kurzetnik@gmail.com

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank PKO BP 56 1020 3583 0000 3902 0009 8376

Składka miesięczna w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3 zł od każdego ucznia.

Klasy I – VI za miesiąc wrzesień płacą składkę w wysokości 6 zł od każdego ucznia ze względu na zakup szczoteczek jednorazowych do fluoryzacji zębów.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio u wychowawcy klasy lub na w/w konto Rady Rodziców. Rodzice dokonujący wpłat na konto zobowiązani są do przedstawienia wychowawcy dowodu wpłaty, na którym będzie podane imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza.