Psycholog szkolny

idontknow.jpg [300x223]

Psycholog szkolny- mgr Marlena Sosnowska, absolwentka psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych na Uniwersytecie Gdańskim, posiada  ukończony kurs pedagogiczny.

W zajęciach terapii psychologicznej będą uczestniczyć dzieci typowane na podstawie wyników badań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci u których zaobserwowane zostaną trudności i problemy.

Każdy uczeń oraz rodzic może zgłosić się do psychologa jeśli poczuje taką potrzebę.

 

Zadania psychologa szkolnego:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Dni i godziny pracy psychologa:

Wtorek: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-14.00