Rekrutacja 2019

ZOBACZ ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

zs [566x800]


Komunikat Dyrektora  Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie kryteriów naboru dzieci i młodzieży do przedszkola, szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.


I. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w punkcie 1 niż wolnych miejsc w przedszkolu  przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

1. Określone w ustawie „Prawo oświatowe” :

1) Wielodzietność rodziny;

2) Niepełnosprawność kandydata;

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

1. Określone w Uchwale Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXI/276/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

1) Status zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów:

a) Oboje rodzice pracują;

b) Jedno z rodziców pracuje;

2) Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub szkoły podstawowej  w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

3) Dochód na jednego członka w rodzinie:

a) Do 100 % kwoty określonej w Uchwale Nr XXXI/276/17 Rady Gminy Kurzętnik  z dnia 27 lutego 2017 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności);

b) Powyżej 100 % kwoty określonej w Uchwale  Nr XXXI/276/17 Rady Gminy Kurzętnik 
z dnia 27. lutego 2017 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności);

 

II. Kryteria przyjęcia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klas pierwszych według następujących kryteriów:

1) Kryteria wynikające z Uchwały Nr XXXI/277/17 Rady Gminy Kurzętnik 
z dnia 27. lutego 2017 r.:

a) Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Kurzętnik

b) Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły;

c) Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców;

d) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

 

III. Harmonogram rekrutacji do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i pierwszych klas w roku szkolnym  2019/2020 obowiązujący w Gminie Kurzętnik:

 

I etap rekrutacji:

 

 1. 12.02.2019 - 26.02.2019 r.- Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
 2. 01.03.2019 r.- Komunikat Dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc
 3. 04.03.2019 – 15.03.2019 r.- Pobieranie i składanie wniosków
 4. 28.03.2019 r.- Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
 5. 01.04.2019 r.- Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 6. 08.04.2019 r.- 12.04.2019 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.
 7. 15.04.2019 r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po pierwszym etapie.

 

 

 II etap rekrutacji:

 1. 16.04.2019 r. – 26.04.2019 r.- Rekrutacja uzupełniająca
 2. 07.05.2019 r.- Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II etapu
 3. 15.05.2019 r. -  Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  po II etapie
 4. 16.05.2019 r.- 24.05.2019 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 5. 01.06.2019 r.- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych po drugim etapie.
 6. 31.08.2019r. - Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

 

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami:

a) Oświadczenie o wielodzietności;

b) Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka;

c) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie;

d) Oświadczenie o zatrudnieniu.

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wraz                            z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  spoza obwodu wraz z załącznikami:
a) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie.

b) Oświadczenie o zatrudnieniu.

 

                                                                                    mgr Renata Rydel

            z up. Dyrektora Zespołu Szkół        

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

 

     Kurzętnik, 07.02.2019 r.