Rekrutacja 2018

 dyro [768x954]

 

Komunikat Dyrektora  Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów naboru dzieci i młodzieży 

do przedszkola, szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.


 

I. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola:

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w punkcie 1 niż wolnych miejsc w przedszkolu  przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

1. Określone w ustawie „Prawo oświatowe” :

1) Wielodzietność rodziny;

2) Niepełnosprawność kandydata;

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

1. Określone w Uchwale Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXI/276/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

1) Status zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów:

a) Oboje rodzice pracują;

b) Jedno z rodziców pracuje;

2) Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

3) Dochód na jednego członka w rodzinie:

a) Do 100 % kwoty określonej w Uchwale Nr XXXI/276/17 Rady Gminy Kurzętnik  z dnia 27 lutego 2017 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności);

b) Powyżej 100 % kwoty określonej w Uchwale  Nr XXXI/276/17 Rady Gminy Kurzętnik 
z dnia 27. lutego 2017 r. (674,00 zł lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności);

 

II. Kryteria przyjęcia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klas pierwszych według następujących kryteriów:

1) Kryteria wynikające z Uchwały Nr XXXI/277/17 Rady Gminy Kurzętnik 
z dnia 27. lutego 2017 r.:

a) Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Kurzętnik

b) Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły;

c) Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców;

d) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

 

III. Harmonogram rekrutacji do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i pierwszych klas w roku szkolnym  2018/2019 obowiązujący w Gminie Kurzętnik:

 

I etap rekrutacji:

1.      19.02.2018 - 28.02.2018 r.- Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2.      01.03.2018 r.- Komunikat Dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc

3.      05.03.2018 – 16.03.2018 r.- Pobieranie i składanie wniosków

4.      27.03.2018 r.- Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

5.      30.03.2018 r.- Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6.      03.04.2018 r.- 10.04.2018 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

7.      11.04.2018 r. – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych po pierwszym etapie.

 

 

 II etap rekrutacji:

1.      12.04.2018 r. – 20.04.2018 r.- Rekrutacja uzupełniająca

2.      10.05.2018 r.- Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II etapu

3.      15.05.2018 r. -  Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych po II etapie

4.      16.05.2018 r.- 23.05.2018 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

5.      01.06.2018r.- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po drugim etapie.

6.      31.08.2018r. - Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

 

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami:

a) Oświadczenie o wielodzietności;

b) Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka;

c) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie;

d) Oświadczenie o zatrudnieniu.

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  spoza obwodu wraz z załącznikami:
a) Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie.

b) Oświadczenie o zatrudnieniu.

 

mgr Krystyna Wójcik- Wiśniewska

    Dyrektor Zespołu Szkół                  

im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

 

     Kurzętnik, 08.02.2018 r.